• Department of Information Management
  • Peking University

Executive Directors

Dean:Wang Yuguang

Room: 202

Deputy Dean: Zhou Qingshan,Wang Zizhou

Room: 203

Phone: 86-10-6275-5677

Fax: 86-10-6275-1681

Party Committee Directors

Secretary of the Party Committee: Wang Jimin

Room:205

Phone: 86-10-6276-7029

Deputy Secretary of the Party Committee: Zhang Jiuzhen

Academic Boards

Director: Wang Zizhou

Deputy Director:Li Guangjian

Committee Members: Wang Yuguang, Liu Ziheng, Qi Yanli, Chen Jianlong, Wang Jimin, Zhu Qiang (Peking University Library, Chief Librarian, Researcher), He Defang(Institute of Scientific and Technical Information of China, Director , Researcher)

Academic Degrees Committee

Director: Wang Yuguang

Deputy Director: Zhou Qingshan

Committee Members:Wang Zizhou, Li Guoxin, Liu Ziheng, Ma Zhanghua, Chen Jianlong, Qi Yanli, Li Guangjian

Teaching Steering Committee

Director: Li Guangjian

Committee Members: Zhou Qingshan, Wang Zizhou, Chen Wenguang, Duan Minglian, Li Changqing, Shen Jing

Office

Director: Shi Xiaohua

Deputy Director: Zhao Lishen, Wang linlan

Room: 208

Phone: 86-10-6275-1680

Teaching and Research Section

Library Science

Director: Duan Minglian

Deputy Director: Li Changqing

Information Science

Director: Chen Wenguang

Deputy Director: Shen Jing

Institute

Institute of Information Resource Management, Beijing

Director: Lai Maosheng

Room:214

Phone: 86-10-6275-7043

Institute of Informatization and Human Information Behavior, Peking University

Director: Chen Jianlong

Room:213

Phone: 86-10-6275-3133

Institute of Information Dissemination, Peking University

Director: Li Guoxin