logo11.gif (3940 bytes)

基建部主页      [ 岗位介绍 ]          [ 规章制度 ]       [ 校园建设 ]           [ 请您留言 ]

 

建设项目本年施工情况表

               2008.12.30

序号 项 目 名 称 投资总额 (万元) 建筑面积 (平米)  其中: 本年竣工项目
本年续建项目 本年开工项目
投资额 面积 投资额 面积 投资额 面积
【本年施工项目(14)】 170921 288810 157715 259199 13206 29611 46983 87431
1 微电子大厦 11051 18000 11051 18000
2 经济学院综合楼 9388 16642 9388 16642
3 北大医院大楼 17822 32768 17822 32768
4 教育学院大楼 2960 7780 2960 7780
5 中关园留学生公寓1#-6# 82017 125339 82017 125339
6 燕园社区服务中心综合楼 1012 5500 1012 5500 1012 5500
7 北大光华企业家研修院 18376 29933 18376 29933 18376 29933
8 金工实验楼 990 3330 990 3330 990 3330
9 中关园留学生公寓(专家) 22771 32149 22771 32149 22771 32149
10 法学楼外立面改造 1260 9561 1260 9561 1260 9561
11 校内17楼改造 195 1200 195 1200 195 1200
12 附中图书馆扩建 944 2815 944 2815 944 2815
13 北招待所改造 1435 2943 1435 2943 1435 2943
14 射频实验室改造 700 850 700 850

北京大学基建工程部 版权所有
Email:bdjijian@pku.edu.cn 电话:62751510