logo11.gif (3940 bytes)

基建部主页        [ 岗位介绍 ]           [ 规章制度 ]         [ 校园建设 ]           [ 请您留言 ]近年新建学生宿舍楼统计表名称
建筑面积(M2)
开工日期
竣工日期

投资
(万元)

备注
学生宿舍33#楼
15088.91
1998.11.20
2000.6.17
   
学生宿舍45#楼甲
9991
2000.11.24
2001.8.14
   
学生宿舍45#楼乙
9758.84
2002.11.8
2003.8.15
   
学生宿舍36#-37#楼
18944
2002.11.18
2003.8.22
   
学生宿舍38#-39#楼
17344.97
2003.11.2
2004.8.10
   
畅春新园学生宿舍  
48234.79
2004.8.17 2005.8.19    
畅春园学生宿舍63#楼 
5519.22
2005.3.7
2005.11.25    
学生宿舍41#-43#楼
25030.58
2005.1.15 2005.11.15    
娄斗桥学生宿舍及食堂 15751 2006.3.9 2007.9.3   仅计宿舍部分
合计 165663.31        

 

北京大学基建处 版权所有
Email:bdjijian@pku.edu.cn 电话:62751510