logo11.gif (3940 bytes)

基建部主页      [ 岗位介绍 ]          [ 规章制度 ]       [ 校园建设 ]           [ 请您留言 ]

 

招标公告

    北京大学体育馆(0)   新化学楼南楼(0

    生物东中西馆改造(1)  篓斗桥学生宿舍及食堂(0)

    中关园7#办公楼(0)   中关园留学生公寓(1)

    北京大学校医院大楼(0)   公共教室楼(0)

 

 

 

北京大学基建工程部 版权所有
Email:bdjijian@pku.edu.cn 电话:62751510