Organization
 

Conference Honorary Chair

 Zhihong Xu (Peking U.)
 Jie Zhang (Inst. of Physics, CAS)
 Ahmed H. Zewail (Caltech, USA)

 

Local Organizing Committee

Qihuang Gong (Chair, Peking U.)
Yan Li (Secretary, Peking U.)
Xicheng  Ai (Deputy Secretary, Renmin U.)
Hong Yang (Deputy Secretary, Peking U.)
Taiha Joo (Pohang U. of Science and Technology)
Keisuke Tominaga ( Kobe University, Japan )
Heping Zeng( East China Normal U.)
Zhiyi Wei (Inst. of Physics, CAS)
Yijian Jiang ( Beijing U. of Technology)
Xueming Yang (Dalian Inst. of Chemical Physics, CAS)
Kam Sing Wong (Physics Department, HKUST)
Chi-Kuang Sun (Dep. of Electrical Engineering, National Taiwan U.)
Ji Wei (Natioanl U. of Singapore)

 

Program Committee

Jianping Zhang (Chair, Renmin U.)
Yuxiang Weng (Secretary, Inst. of Physics, CAS )
Shufeng Wang (Deputy Secretary, Peking U.)
Liangyou Peng (Deputy Secretary, Peking U.)
David Lee Phillips ( HongKong U.)
Qing-Hua Xu (Natioanl U. of Singapore)
Takayoshi Kobayashi (U. of Electro-Communications, Japan)

 

International Conference Committee

Dongping Zhong (Chair, Ohio State U., USA)
Jörn Manz (Freie Universität Berlin, Germany )
Majed Chergui (Swiss Fed. Inst. of Tech., Switzerland)
Villy Sundström (Lunds U., Sweden )
Frans De Schryver (Katholieke U. Leuven, Belgium )
Abderrazzak Douhal (U. de Castilla-La Mancha, Spain )
Monique Martin (Ecole Normale Superieure, France)
James Hynes (U. Pierre et Marie Curie, France)
A. Welford Castleman, Jr. (Penn State U., USA)
David Clary (Oxford, UK)

 

Last Update: 07/06/2009    Maintained by: K. Meng